Telefon: +48 58 731 19 15

Kontakt: dzierzb@iopan.gda.pl

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, fot. Krzysztof Krzempek

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, fot. Krzysztof Krzempek

Partner nr 1 Konsorcjum WaterPuck

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska (PG) jest największą jednostką naukową w regionie. PG ma duże doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi i pracami rozwojowymi a także wdrożeniami innowacyjnych technologii (zarówno w projektach polskich, jak i międzynarodowych).

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska jest jednym z najstarszych i największych wydziałów w Politechnice Gdańskiej. Został powołany w 1904 roku. Ma pełne prawa do nadawania stopni i tytułów naukowych. W ocenie parametrycznej w 2017 roku Wydział uzyskał kategorię A (podobnie jak w 2013 roku). W Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, 9 specjalistycznych Katedr prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą głównie w zakresie budownictwa lądowego, budownictwa wodnego i inżynierii środowiska. Pracownicy Wydziału publikują rocznie średnio ponad 100 prac w międzynarodowych i krajowych czasopismach z listy JCR oraz indeksowanych w WOS .

Misją Wydziału jest kształcenie wysokokwalifikowanych kadr inżynierskich na potrzeby rozwoju szerokorozumianej infrastruktury technicznej, w ścisłym powiązaniu z rozwijanymi badaniami naukowymi i wdrożeniami, oraz we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

W ostatnich latach w Wydziale realizowanych jest 10 projektów na łączna kwotę ponad 20 mln PLN. Projekty finansowane są miedzy innymi z 5th and 7th RTD Framework Program, Operational Program Innovative Economy, EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism, Interreg III i Integrated Operational Program of Regional Development. Wydział współpracuje z wieloma zakładami przemysłowymi, w tym z Lotosem S.A. Gdańsk, GPRD Skanska oraz wieloma oczyszczalniami ścieków.